Wat zijn de voorwaarden voor een lening?

Om aanspraak te kunnen maken op een Vlaamse Woonlening moet je voldoen aan enkele voorwaarden: 

1. Inkomen

Elke aanvrager moet over een Belgisch aanslagbiljet beschikken. Je inkomen mag niet te hoog, maar ook niet te laag zijn. 

Welke inkomsten tellen mee? 

 • Je geïndexeerd afzonderlijk beslastbare inkomsten (van het meest recent gekende aanslagbiljet),
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen (van het meest recent gekende aanslagbiljet),
 • het leefloon,
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap,
 • en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of uit een internationale instelling. 

Wat zijn de inkomensgrenzen?

De som van de bovengenoemde inkomsten mag niet lager zijn dan € 11.337 en niet hoger dan: 

Persoonlijke situatie

Cluster 0  

Cluster 1 

Alleenstaande zonder personen ten laste

€ 45.303

€ 47.460

Alleenstaande gehandicapte zonder personen ten laste

€ 49.827

€ 52.199

Alle anderen

€ 67.948

€ 71.182

Verhoging per persoon ten laste bij “alle anderen”

€ 4.524

€ 4.739

Alle gemeenten in Limburg behoren tot cluster 0, behalve Hasselt behoort tot cluster 1.

Indien je inkomen toch lager is € 11.337, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt.  Hiervoor kijken we naar je inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum.  Deze inkomsten worden veralgemeend naar 12 maanden en als het bekomen bedrag wel hoger ligt dan het minimum, wordt dit bedrag gebruikt. 

Wie zijn inkomen telt mee?

Jouw inkomen en het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee.

2. Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond (in binnen- en/of buitenland) volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt,
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik gegeven hebt.

Deze voorwaarde geldt voor jezelf en al jouw gezinsleden. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

3. Leeftijd

Je bent 18 jaar of ouder.

De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt.

4. Financiële draagkracht

Het Vlaams Woningfonds zal je geen lening toestaan als blijkt dat je de maandelijkse afbetalingen van de lening niet aankan en dat je dan niet genoeg geld overhoudt om je gezin te onderhouden. Er zal een onderzoek gehouden worden waarbij men rekening houdt met je huidige officiële inkomsten van de laatste zes maanden.

5. Langdurig in België verblijven

Je kan geen Vlaamse Woonlening aanvragen als je:

 • niet of maximaal drie maanden in België mag verblijven;
 • een lopende verblijfsprocedure hebt;
 • alleen beschikt over een visum.

6. Voorwaarden verbonden aan de woning

Bij een Vlaamse Woonlening zijn er ook voorwaarden op het vlak van de woning of het appartement dat je wil aankopen. De woning of het appartement:

 • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
 • moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;
 • moet beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
 • moet gedurende de ganse duur van het krediet door minstens één van de ontleners bewoond worden;
 • mag niet verhuurd worden.

Verkoopwaarde van de woning of het appartement

Of je effectief kan lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor je wil lenen eventueel na uitvoering van verbouwingswerken. De geschatte verkoopwaarde dient onder de vastgestelde grenzen te blijven.

De berekende maximum waarde:

 • is niet van toepassing indien het krediet wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen ingeval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd is met een krediet bij het Vlaams Woningfonds of de VMSW;
 • wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

De verkoopwaarde van de woning of het appartement wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.