Privacy Policy

 • Privacy Policy

versie van 1 juli 2023

Algemeen

Wonen in Limburg is een door de Vlaamse regering erkende sociale woonmaatschappij die als doel heeft door de verhuring van sociale woningen de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, meer specifiek de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur.

Voor de goede uitvoering van onze diensten hebben we verschillende vormen van informatie en documentatie waaronder persoonsgegevens nodig. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over jou bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt, of om je beter te kunnen helpen (bv. een sociale huurwoning, huurprijs,…).

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen of bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die jou beschermt. Jouw gegevens worden enkel verwerkt door ons in het kader van het hierboven vermeld maatschappelijk doel dat aan Wonen in Limburg werd gegeven.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

 • Iedere kandidaat-huurder, huurder, koper, kandidaat-koper, lener of verhuurder van Wonen in Limburg met maatschappelijke zetel te Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren  en ondernemingsnummer BE 0401 314 140

Definities

 • Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, ... Alle informatie die rechtstreeks of door te combineren kan leiden tot de identificatie van een persoon valt onder de noemer “persoonsgegevens”. 
 • Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.
 • De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.
 • Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst af als afsprakenkader.

Bescherming van persoonsgegevens

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat jouw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie over jou waarover wij beschikken. Deze informatie kan zowel verzameld worden bij andere overheids- of private instellingen, bij jou, door middel van  invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Belangrijk: contacteer je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Door de aard van onze organisatie zijn we echter dikwijls wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, onder meer op basis van de archiefwetgeving. Het is daarnaast mogelijk dat jouw persoonsgegevens verder worden verwerkt voor wetenschappelijk en historisch onderzoek of statistische doeleinden. Daarbij worden steeds de nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Indien identificatie niet vereist is voor de beoogde doeleinden, dan worden aan jouw persoonsgegevens pseudoniemen gegeven of geanonimiseerd.

We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Jouw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan. 

Wanneer wij verwerkers inschakelen dan leggen wij het afsprakenkader over deze verwerking vast in een verwerkingsovereenkomst. Wanneer wij persoonsgegevens (elektronisch) uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader over deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Wonen in Limburg met maatschappelijke zetel te Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, met ondernemingsnummer BE 0401 314 140 , verwerkt jouw persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met de hoofdzetel van Wonen in Limburg via:

 • Telefoon: algemeen nummer 011 81 07 00
 • E-mail: info.kantoorhh@wil.be
 • Adres: Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren
 • Website: www.wil.be

Wanneer verwerken en verzamelen we je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen:

 • Jijzelf: Je geeft ons heel wat informatie als je je inschrijft. Je bent altijd verplicht om ons juiste en volledige informatie te geven. Doe je dit niet? Wij kunnen sancties opleggen als je foutieve of onvolledige informatie doorgeeft.
 • Website: wanneer je ons informatie bezorgt via onze website
  • Contactformulier: voornaam, naam, e-mail, telefoonnummer
  • Herstelling aanvragen: voornaam, naam, e-mail, telefoonnummer, straat, nummer, bus, postcode, gemeente
  • Klachtenformulier: voornaam, naam, e-mail, telefoonnummer
  • Nieuwsbrief: e-mail
  • De ingevulde gegevens (kandidaatnummer, rijkregisternummer, INSZ-nummer) in het formulier "Plaats op wachtlijst" worden niet bewaard
  • Online aanvraagformulier: voornaam, naam, email, telefoonnummer, rijksregisternummer, straat, nummer, bus, postcode, gemeente (ook van jouw familieleden als deze zich mee inschrijven)
  • via cookies

Een andere mogelijkheid is dat we jouw persoonsgegevens opvragen bij overheidsdiensten die erover beschikken. Bij je kandidaatstelling alsook bij het huurder worden, heb je ons deze machtiging gegeven. Een overzicht van deze machtigingen kun je terug vinden op onze website.

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019)

 

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens om te informeren, controleren, toe te wijzen en het verder opvolgen van het inschrijvingsdossier of huurovereenkomst. Gegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van de overeenkomst, bij wettelijke verplichting of algemeen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, of met jouw toestemming.

Wanneer je kandidaat-huurder bent, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om je inschrijvingsdossier op te maken
 • Om je te informeren over de status van je inschrijvingsdossier
 • Om je inschrijvingsdossier te controleren (voldoe je aan de voorwaarden om sociaal te huren) en verder op te volgen (je plaats op de wachtlijst)
 • Om je een sociale woning effectief te kunnen toewijzen
 • Om de onroerend bezitsvoorwaarde in binnen- en buitenland te controleren en eigendomsfraude te bestrijden

Wanneer je huurder bent, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om de huurprijs te berekenen
 • Om de huurovereenkomst op te maken en uit te voeren
 • Om je te informeren omtrent de elementen van de huurovereenkomst (bv.in het kader van tekortkomingen/herstellingen aan de woning, betalingsachterstal, berekeningen van energieverbruik en andere huurlasten, …)
 • Om de onroerend bezitsvoorwaarde in binnen- en buitenland te controleren en eigendomsfraude te bestrijden

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Volgende partijen bebben toegang tot je data:

 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Vreg: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr 02/2010 van 6 oktober 2010)

Wanneer Wonen in Limburg jouw persoonsgegevens elektronisch uitwisselt met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er een Protocol* tussen deze partijen afgesloten. Als er een Protocol* wordt afgesloten publiceren we deze op de website en vermelden we dat met een verwijzing op deze pagina.

(* Protocol: zoals bepaald in artikel 8 van het Decreet van 18.07.2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet genaamd)

Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens ook delen met partijen (verwerkers) die bepaalde verwerkingsactiviteiten doen voor Wonen in Limburg. Met deze verwerkers sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt in verband met gegevensbescherming als Wonen in Limburg. Wonen in Limburg zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de vooraf bepaalde doeleinden.

Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wonen in Limburg neemt de nodige maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren en niet langer bij te houden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren. Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen wettelijk bepaald en houden we jouw gegevens bij, zolang de wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Als je wenst dat we jouw gegevens niet langer bijhouden of indien je meer informatie wil over de bewaartermijnen die Wonen in Limburg hanteert, kan je ons hiervoor contacteren via mail.

Wat zijn je rechten?

De GDPR voorziet voor jou een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vind je een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de contactgegevens van Wonen in Limburg.

Recht van inzage
We informeren je in de eerste plaats over wat er met jouw gegevens gebeurt en dat we jouw rechten moeten beschrijven. Je krijgt een kopie van jouw persoonlijke gegevens op eenvoudig verzoek via de bovengenoemde kanalen.
Hou er rekening mee dat enkel het eerste exemplaar gratis is.
Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van jouw identiteit. Bij twijfel over jouw identiteit, sturen we pas de documenten nadat wij jouw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen je de informatie per e-mail toesturen als je hiermee akkoord gaat; zo niet, sturen wij je de documenten per post toe.
Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jij. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen je altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

Recht op verbetering
Als we onjuiste of onvolledige gegevens van jou hebben, zullen we dit op jouw vraag aanpassen. Denken we zelf dat je gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we jou contacteren om dit te verifiëren. In dit geval zullen we je uitnodigen op ons kantoor om je identiteitskaart te laten uitlezen.

Recht om te worden vergeten
Je hebt het recht om je gegevens te laten wissen. Wanneer je aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we je gegevens verwijderen. Je e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat je niet langer wenst gecontacteerd te worden.

 • Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen?
  • We verwerken je gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
  • Je trekt je toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
  • Je hebt je recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
  • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
  • Je gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.
 • Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit  melden. De redenen om niet aan jouw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:
  • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang.
  • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
  • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • Om redenen van volksgezondheid.
  • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

Recht op beperking van verwerking
Je kan altijd de verwerking van je gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken je gegevens opnieuw nadat we deze  controleerden en eventueel corrigeerden. 
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wil deze verwerking beperken.
 • Indien we jouw gegevens niet langer nodig hebben, maar ze bijhouden voor uw juridische claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens.
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie 10.7). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.
 • Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij jou waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw je persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

Recht op kennisgeving
Als je je beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren jou ook over deze ontvangers als  je dit vraagt.

Recht op data-portabiliteit
Wij verzenden jou of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt.
Dit gaat over gegevens:

 • die jij ons bezorgde
 • die we verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen

Recht op bezwaar
Je kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen je bezwaar onderzoeken en je informeren over de resultaten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.
Heb je bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij u geen direct marketing meer zodra wij uw vraag ontvangen.

Kan je jouw toestemming intrekken?

Ja, je kan op elk moment de toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken, als de verwerking op jouw toestemming gebaseerd is.

Maar, wij blijven jouw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is of een reden van algemeen belang.  

Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.

Je kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren

Hoe kan je een klacht indienen?

Wij proberen jouw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kan je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie en/of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Dit kan via overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc of via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Wijzigingen

Wonen in Limburg behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van Wonen in Limburg, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden. Wij informeren je over elke wijziging die een impact heeft op jouw situatie (niet over kleine wijzigingen).

Speciale verwerkingen

Hieronder lichten we enkele specifieke verwerkingen gedetailleerder toe. Vanzelfsprekend kun je je rechten, zoals hierboven beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven

Via onze website kun je je inschrijven voor een nieuwsbrief. Wens je een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kun je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. 

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die wij organiseren maken wij vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruiken wij om promotie te maken voor Wonen in Limburg en zijn activiteiten, onder andere in onze nieuwsbrief, op onze website en op onze sociale mediakanalen. Wij respecteren je recht op afbeelding en engageren ons om je bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt.  

Onze fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtsfoto's en sfeerbeelden. Dit soort beeldmateriaal zijn geen persoonsgegevens en wij gaan dan ook uit van je impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie ervan. 

Soms zal onze fotograaf ook foto’s of video’s maken waarop personen identificeerbaar zijn. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto of video zullen wij altijd je expliciete toestemming vragen. Dit geldt ook voor kinderen jongeren dan 16 jaar. Waar mogelijk doen wij dit op voorhand en schriftelijk. In de andere gevallen zal onze fotograaf je aanspreken. Je kunt de aparte toestemmingen op elk moment intrekken. 

Sociale media

Wonen in Limburg maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om in contact te treden met haar inwoners. Wonen in Limburg is daarbij ook actief op socialemediaplatformen, namelijk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LinkedIn. 

Indien je via deze kanalen met ons contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden jouw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om je verder te helpen of aan je verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van je verzoek verwijderen we deze berichten onmiddellijk. 

Indien je reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang je ze zelf niet verwijdert.

Jouw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het socialemediaplatform in kwestie. Wonen in Limburg heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de socialemediaplatformen van toepassing.

Cookies en tracking

Wij maken op onze website, in onze onlinediensten en voor onze nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken. In ons cookiebeleid vind je hierover alle informatie. In de cookie-instellingen kan je per type cookie toestemming geven of weigeren.

Cameratoezicht

Wij voorzien camerabewaking op het openbare domein en in onze gebouwen. Deze bewakingscamera’s hebben als doel om onze eigendommen te beschermen, overlast aan te pakken en de openbare orde te handhaven. 

De aanwezigheid van bewakingscamera’s wordt steeds gesignaleerd met pictogrammen. Indien je je begeeft op een locatie waar er bewakingscamera’s aanwezig zijn, bestaat de kans dat je wordt gefilmd. Daarbij verwerken we dan ook je persoonsgegevens.

Enkel geautoriseerde personen krijgen toegang tot de opgenomen beelden. De beelden worden gewist na één maand indien de beelden geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf, schade, overlast of een verstoring van de openbare orde. Indien dat wel het geval is kunnen de beelden langer worden bewaard voor verder onderzoek. De beelden kunnen in dat geval ook overgedragen worden aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten.